Over ons

Missie en visie
Het is onze missie om de kinderen van de Alm op te leiden tot wereldwijze burgers die een open, nieuwsgierige en zelfbewuste houding hebben. Die vanuit een stevige basis, vol vertrouwen de wereld gaan ontdekken. We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen. We zien het als onze taak om alle kinderen een kans te geven zodat ze hun grenzen verleggen en hun dromen kunnen najagen. Kwalitatief goed onderwijs op de Alm begint bij leerkrachten, die in staat zijn een veilig, doch stimulerend pedagogisch klimaat te creëren én ook op didactisch gebied kunnen aansluiten bij de behoeften van onze leerlingen.

Onze kernwaarden die daarbij horen:
• Wij gaan voor kwaliteit
• Wij doen het samen
• Wij hebben oog voor de wereld om ons heen
• Wij geloven in kansen
• Wij kennen onze krachten

Identiteit
Basisschool de Alm is van oudsher een katholieke school, maar staat ook open voor andere geloofsopvattingen. Zowel in de praktijk van elke dag als tijdens de lessen levensbeschouwing wordt er aandacht besteed aan alle geloofsopvattingen. Basisschool de Alm is een goed gestructureerde school. Orde, regelmaat en een rustige leeromgeving zijn belangrijk. Er wordt planmatig gewerkt volgens landelijk bekende methodes. Planmatig werken houdt in, dat de leerkracht eventueel samen met de leerlingen de leerdoelen bepaalt en deze samen met de leerlingen nastreeft.

Kwaliteitszorg
In het huidige schoolplan van De Alm staan 4 pijlers centraal:
• Veiligheid
• Rekenen en Taal centraal
• Goede didactiek is in wisselwerking met goede pedagogiek
• Breed partnerschap.

Tijdens het visietraject, vooruitlopend op de nieuwe schoolplanperiode, zijn de pijlers met betrekking tot het onderwijs aangescherpt en zo zijn we gekomen tot 4 kwadranten.
1. Basisvaardigheden
2. Sociaal Emotioneel Leren
3. Leren Leren
4. Wereldwijsheid

Het komende schooljaar gaan we op deze gebieden als volgt aan de slag;

Ad 1. REKENEN
• WIG5 is volledig geïmplementeerd en afspraken zijn geborgd
• Aan het eind van dit schooljaar is het handelingsgericht werken binnen rekenen volledig geïmplementeerd en zijn afspraken geborgd
• Er wordt door het team blokvoorbereidingen gemaakt (voor een langere periode gepland)
• Het EDI-model wordt volledig ingezet bij de rekenlessen.
• De software van WIG5 wordt optimaal ingezet en afspraken hierover zijn geborgd door rekenexpert en leerteam
• De rekenexpert is verantwoordelijk voor de vulling van de bord- en werksessies in het kader van rekenen en stemt deze af met de schoolcoaches
• De rekenexpert is op woensdag en donderdag beschikbaar voor coaching van (nieuwe) leerkrachten op het gebied van rekenen. Zij legt lesbezoeken af.
• De rekenexpert houdt de borging van de afspraken in de gaten bij collega’s (afwijken van afspraken gaat altijd in overleg met de rekenexpert). Het streven is dat de de rekenresultaten aan het eind van het schooljaar voldoen aan de schoolnormen.

TAAL/LEZEN
• Er is een schoolvisie op lezen ontwikkeld
• Er ligt een ambitiekaart op het gebied van vloeiend lezen (icm Jeelo) met daarin een sterkere positionering voor het leesplezier
• Er is een taalleesexpert opgeleid
• Aan het eind van dit schooljaar is het handelingsgericht werken binnen het leesonderwijs volledig geïmplementeerd en zijn afspraken geborgd. De taalleesexpert is verantwoordelijk voor de vulling van de bord- en werksessies in het kader van lezen en stemt deze af met de schoolcoaches
• De taalleesexpert is beschikbaar voor coaching van (nieuwe) leerkrachten op het gebied van rekenen. Zij legt lesbezoeken af.
• De taalleesexpert houdt de borging van de afspraken in de gaten bij collega’s (afwijken van afspraken gaat altijd in overleg met de taalleesexpert)
• De taalleesexpert werkt nauw samen met de leesconsulent
• De leesresultaten voldoen aan het eind van het jaar aan de schoolnormen.

Ad 2.
• Er is een ambitiekaart voor SEL ontwikkeld; met daarin de visie en ambities uitgewerkt.
• Implementatie van leerlingvolgsysteem ‘KINDBEGRIP’ (opvolger van ZIEN!); we hebben onze kinderen goed in beeld op het gebied van Sociaal-Emotionele ontwikkeling
• Er zijn heldere schoolregels; deze zijn eenduidig voor de kinderen en worden gedragen en uitgevoerd door het gehele team.
• Rots en water-trainingen worden gegeven in alle groepen; 1 x per week gedurende twee blokken.
• De Almtoppers; zijn zichtbaar in de gehele school en worden gedragen door het gehele team

Ad 3.
• Er is een eigen leerlijn mbt executieve functies voor basisschool De Alm. Tevens is aan de hand van deze leerlijn geanalyseerd wat de huidige stand van zaken is op het gebied van de ontwikkeling van executieve functies in alle groepen. Aan de hand van deze analyse is een plan van aanpak opgesteld en zijn eerste interventies uitgeprobeerd in de groepen.

Ad 4.
• Vanaf februari 2023 gaan we projectmatig werken met Jeelo. Jeelo is een volledig vakgeïntegreerde methode. We kiezen er echter voor om in eerste instantie alleen wereldoriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid en kunstzinnige oriëntatie op deze manier aan te gaan bieden. Bij Jeelo werken kinderen onderzoekend en ontwerpend in kleine groepjes aan een projectresultaat. Dit projectresultaat moet voldoen aan eisen van de opdrachtgever of eisen die zij zelf stellen. Samen presenteren zij het resultaat, reflecteren erop en komen tot verbeteringen.

NB. Door het inzetten van Jeelo op het gebied 'Burgerschap' voldoen we aan de wettelijke opdracht. Jeelo biedt alle eenheden aan die onder burgeschap vallen (gelijkheid, diversiteit, democratie, macht en inspraak, globalisering en duurzaamheid, communiceren, kritisch denken, respectvol handelen, deugden en executieve functies). Vanaf de implementatie (februari 2023) zal er een overzicht op school aanwezig zijn, waarin de leerlijn op het gebied van burgerschap is uitgewerkt.  

Wilt u meer weten of wilt u een keertje komen kijken? Juf Karlijn, directeur van basisschool De Alm, maakt graag tijd voor u vrij 013-5425377Basisschool De Alm neemt privacy serieus. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Bs De Alm maakt deel uit van Stichting Xpect Primair, een schoolbestuur met 26 scholen in Tilburg. De privacyverklaring is van toepassing op alle scholen en het bestuurskantoor van Xpect Primair. U treft de privacyverklaring aan op de website van de stichting, www.xpectprimair.nl.