Medezeggenschapsraad

Op onze school functioneert een medezeggenschapsraad, meestal MR genoemd. Deze MR is te vergelijken met een ondernemingsraad. Het is aan de MR met name de belangen van ouders en leerkrachten te behartigen. De algemene taak van de MR is het verlenen van advies en instemming over een aantal wettelijke vastgestelde beleidszaken en een aantal in onderling overleg met het Algemeen Bestuur afgesproken zaken. Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijks vast te stellen formatieplan en het activiteitenplan. 

Namens de ouders hebben zitting in de MR:

Reda Haddad 
Daniëlle van der Kruijssen 
Kristie Slabbers

Namens de leerkrachten hebben zitting in de MR:

Katrien van Hoof (gr. 1-2)
Vera de Vrij (gr. 6)
Mariëlle Borghans (Intern Begeleider)

Adviseur

Karlijn Dankers (directeur)

Vergaderingen van de MR zijn openbaar en vindt u in de jaarkalender. Indien u aanwezig wilt zijn vragen wij u om dat even door te geven aan een van de MR-leden. De notulen van de vergadering kunt in de personeelskamer vinden aan het prikbord.